คุณสมบัติของผู้ฟังเสียงแห่งโลก (観音)

บอร์ด ความรัก,คุณสมบัติของผู้ฟังเสียงแห่งโลก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสคุณสมบัติของผู้ฟังเสียงแห่งโลก (観音)///////พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และบรรดามหาโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าความเป็นอิสระของตนที่อยู่เหนือวัฏสงสาร อันเป็นความอิสระอย่างแท้จริง (観自在)ทศโพธิสัตว์วิเศษหรือความวิเศษทั้งสิบ ที่ทำให้พระอวโลกิเตศวรทรงคุณวิเศษในการช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้อย่างไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนั้นประกอบด้วย1.อายุรวิเศษทรงมีอายุยาวนาน หาจำนวนประมาณไม่ได้ไม่อุปสรรคเรื่องความขัดข้องจากมรณะภัยต่างๆ2.จิตตวิเศษทรงมีปัญญาและความรู้รอบอย่างไร้ขอบเขตไม่มีอุปสรรคเรื่องความไม่รู้เพราะอำนาจแห่งสมาธิ รวมถึงอภิญญาต่างๆก็สามารถสำแดงเดชอย่างไร้อุปสรรคขวางกั้น3.ปะริสะการะวิเศษทรงรู้ถึงโลกธาตุ ตลอดจนรู้วิธีชำระสรรพโลกธาตุเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์โดยปราศจากอุปสรรค4.กรรมะวิเศษทรงรู้ถึงต้นตอของกรรมทุกประเภทอย่างถึงเหตุ รวมถึงที่สุดแห่งผล ไม่มีสิ่งที่ไม่เข้าใจ มาเป็นอุปสรรคให้ไม่สามารถรู้ถึงอนุโลม ปฏิโลม ของกรรมนั้นๆ5.อุปัตติวิเศษทรงสามารถรับหน้าที่แบกรับโลกธาตุต่างๆและสามารถที่จะนำพาจักรวาลและโลกธาตุต่างๆ ให้ถึงซึ่งความไร้มลทิน6.อธิมุกติวิเศษทรงสามารถที่จะเข้าถึงต้นเหตุของรูปทั้งมวลทั้งยังสามารถแจกแจงธรรมอันเป็นเครื่องประกอบแห่งรูปนั้นๆได้อย่างไร้อุปสรรค7.ธรรมะวิเศษทรงมีปฏิภาณ สามารถแสดงอรรถแห่งธรรมนั้นได้อย่างไพบูลย์ อย่างไร้อุปสรรค8.ปณิธาวิเศษทรงสามารถสานต่อปณิธาน ตั้งแต่ปฐมดำริตราบจนสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ต่อเนื่องอย่างไร้อุปสรรค9.พละวิเศษทรงสามารถสามารถควบคุมพละ อันเป็นเหตุแห่งอินทรีย์ได้อย่างเหนือความคาดหมาย รวมถึงแก้ไขเหตุแห่งความบกพร่องทุกสิ่งในจักรวาลต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม10.ชญานะวิเศษทรงสามารถใช้ทศพลญาณแห่งตถาคตในทศทิศได้อย่างอิสระ สามารถใช้กำลังแห่งทศพลญาณบ่มรมกุศลกรรมบทสิบให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้เข้าสู่มรรคาแห่งสัมมาสัมโพธิญาณได้อย่างไร้อุปสรรค สามารถใช้ทศพลญาณนี้ เกื้อกูลสรรพสัตว์ตราบจนกว่าสรรพสัตว์ตนนั้นๆ จะสำเร็จอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ไม่ได้รู้แจ้งเฉพาะขันธ์ห้าที่ว่างเปล่าแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทรงเข้าถึงความวิเศษทั้งสิบ อย่างมิมีผู้ใดเทียบเทียมได้ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาเพียงความว่างว่าหาแก่นสารไม่ได้นั่นย่อมเป็นเพียงเปลือกภายนอกของความเป็นอวโลกิเตศวรเท่านั้นถึงจะรู้แจ้งมากน้อยตามแต่อินทรีย์แต่กว่าจะเข้าถึงความเป็นอวโลกิเตศวรผู้รู้รอบได้ทั้งหมดเป็นอิสระเหนือเหตุผลที่ยากแก่การประมาณเรื่องที่เรารู้แจ้งในขันธ์ห้า ย่อมกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยในทันที เมื่อเทียบกับการรู้แจ้งโลกธาตุต่างๆของพระอวโลกิเตศวรด้วยเหตุนี้สำหรับ ผู้ที่เป็นอณูของพระอวโลกิเตศวร คุณสมบัติของผู้ฟังเสียงแห่งโลกที่คนผู้นั้นต้องมี โดยเทียบเคียงกับความวิเศษทั้งสิบของพระอวโลกิเตศวร จึงได้แก่(1) ทำตัวให้เป็นคนที่มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตนั้นนำพาผู้คนให้เห็นธรรมและความรู้แจ้ง(2) ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม(3) มีระบบฝึกฝนปฏิบัติที่สามารถชำระกายทั้งห้าของตนหรือตัวตนทั้งหมดของตนให้บริสุทธิ์(4) มุ่งใช้ชีวิตที่เหนือกรรมผ่านการสะสมพลังบุญและพลังจิต(5) ศึกษามหาภูตรูปหรือความเป็นธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟในกายตนเพื่อบรรลุกายศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นคนกายสิทธิ์ รวมทั้งศึกษาธาตุกายสิทธิ์นอกตนด้วย(6) ศึกษาจักรวาลวิทยารวมทั้งศึกษาวิวัฒนาการของจักรวาลและสรรพสิ่ง(7) ฝึกฝนทักษะการคิดและการเขียนเพื่อการถ่ายทอดอย่างลึกซึ้ง( ดำรงปณิธานของโพธิสัตว์อย่างมุ่งมั่นไม่คลอนแคลน(9) มีพละ5ของบุคคลศักดิ์สิทธิ์(10) มุ่งฝึกฝนวิถีจิตเพื่อเข้าถึงปัญญาบารมีสุวินัย ภรณวลัย